SŁOWO PROBOSZCZA PARAFII


Kochani!

Parafia nasza w dniu 1 lipca obchodziła kolejną rocznicę powstania. To czas, w którym wiele uczyniliśmy dobrego w sferze duchowej i materialnej w naszej wspólnocie. To wszystko jest zewnętrznym wyrazem naszej wiary, tego, co mamy w naszych sercach.

Jako ludzie wiary doświadczamy tego, jak przy pomocy rozmaitych sztuczek dzisiejszy świat zachęca do hołdowania przyjemnościom i służeniu materii, która przemija, a nie Bogu, który trwa na wieki. Często w niezauważalny dla człowieka sposób media zacierają granicę pomiędzy dobrem a złem, grzechem a cnotą, a wręcz tę cnotę i dobro ośmieszają. A przecież my jesteśmy dziećmi Boga a nie tego świata i jesteśmy wszyscy wezwani przez Boga do zjednoczenia z Nim.

Kościół jako wspólnota wierzących jest naszym domem. Prawdziwy dom w Biblii to ten, który zbudował Bóg współdziałając z człowiekiem, dom, w którym wraz z życiem przekazywane są wartości oparte na mądrości Bożej i w którym daje się przykład życia tymi wartościami. Jest to dom, który jest społecznością żywych i umarłych, dom, w którym obowiązuje wzajemna odpowiedzialność za siebie. Dom ten z woli samego Stwórcy jest społecznością otwartą, gościnną, gotową do poszerzenia o nowych przybyszów. Ojcem tego domu jest sam Bóg, a ziemski ojciec jest Jego reprezentantem. Dom, w którym tęskni się za Bogiem, szanuje się Jego prawo, miłuje bliźniego jak siebie samego, cieszy się obecnością Boga i ma zapewnione Jego błogosławieństwo. W domu, który został zbudowany na fundamencie Jezusa, obowiązuje duch ewangelicznego dziecięctwa, lęk przed dawaniem zgorszenia, uprzedzająca troska o współdomowników, przede wszystkim by - jak mówił św. Jan Bosko - grzech czynić niemożliwym. W takim domu obecny jest Jezus, a zebrani w nim domownicy modlą się wspólnie w Jego imię. W tym domu obowiązuje prawo wspaniałomyślności w przebaczaniu, gdyż takim prawem kieruje się względem nas sam Bóg. Jednak i taki dom też może ulec zniszczeniu, gdy zostanie zerwana więź z Bogiem. A w praktyce przełoży się to na osłabienie więzi między domownikami i niemoc wobec zagrożeń tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dom może jednak odzyskać swój pierwotny ład i piękno dzięki miłosiernej interwencji Boga, wzywającego do nawrócenia zbuntowanych i skłóconych domowników.

Wszyscy jak jeden mąż mamy tworzyć środowisko rodzinne - domowe nie tylko w swojej rodzinie i domu, ale także we wspólnocie parafialnej, która jest jedną wielką rodziną. Mamy nie tylko przyjąć wartości oparte na mądrości Bożej, ale i dawać innym przykład życia tymi wartościami. Wówczas nie osłabi się więź między nami i będziemy umieli pokonać wszelkie zagrożenia tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne, a to przyniesie z pewnością wymierne owoce dla całego Kościoła.

W każdym czasie dziękuję wszystkim grupom i wspólnotom działającym przy naszej parafii za zaangażowanie się w dzieło budowania dobra wspólnego - niech Bóg stokrotnie wynagrodzi Wasze oddanie na rzecz wspólnoty parafialnej. Jednocześnie zachęcam wszystkich innych do zaangażowania się w działalność poszczególnych grup.

Oprócz wspólnej modlitwy i wzrostu duchowego prowadzimy też prace mające na celu stopniowe porządkowanie i uzupełnianie wyposażenia naszej świątyni oraz zagospodarowanie całego otoczenia kościoła i plebanii. Jestem świadomy, że aby to nasze dzieło duchowe i widzialne wzrastało, w tych niełatwych moralnie i ekonomicznie czasach, potrzeba wiele wysiłku a niejednokrotnie i wyrzeczeń całej naszej wspólnoty.

Gorąco więc proszę wszystkich parafian i ludzi dobrej woli o szczerą modlitwę w intencji wszystkich dzieł naszej parafii.

Darczyńców polecamy Bożej Opatrzności sprawując za nich ofiarę Mszy świętej w każdą drugą niedzielę miesiąca. Nazwiska ofiarodawców systematycznie wspierających budowę naszego kościoła i domu parafialnego zostały wpisane do Księgi Budowniczych Świątyni Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie i złożone wraz z dekretem biskupa łomżyńskiego na wieczną pamiątkę pod ołtarzem podczas konsekracji naszej świątyni.

Bóg zapłać za modlitwę i złożone dary serca!

 

ks. Wojciech Stefaniak

Pierwszy proboszcz parafii

 

Ojciec Święty Benedykt XVI
udziela całym sercem
Apostolskiego Błogosławieństwa
ks. Wojciechowi Stefaniakowi
Duszpasterzom i Wiernym Parafii
pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Kolnie
i uprasza obfitości łask Bożych

22.IX.2005 - pamiątka z pielgrzymki do Włoch